Giant via Ridge trailhead
The trailhead, on Rte73, to Giant, via the Ridge trail.
This image is from the presentation "Giant Mountain December 2005".

Go to presentation where this image occurs.
Go to location in presentation where this image occurs.
Copyright 2001-2016 alavigne.net.